• Witamy na bukmacherskie.com
  1. Betrally

  Polityka prywatności

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  RD IMPEX GROUP LTD EOOD z siedzibą w Płowdiw

   

  1. Informacje ogólne
   1. Polityka prywatności, określa środki techniczne i organizacyjne zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia ochrony danych osobowych oraz tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym lub w kartotekach, albo w sytuacji podejrzenia o takim naruszeniu.
   2. Celem niniejszej Polityki jest wypełnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   3. Spółka RD IMPEX GROUP LTD EOOD z siedzibą w Płowdiw, adres: bulevard Lyuben Karavelov 2, 4000 Plovdiv, wpisana pod nr BG100904136 do bułgarskiego rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Agencję ds. Rejestrów przy Ministerstwie Sprawiedliwości (dalej: „RD IMPEX GROUP”) jest Administratorem serwisu znajdującego się pod adresem https://www.forum.bukmacherskie.com (dalej: „Serwis”) oraz Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
   4. Dane osobowe oraz eksploatacyjne użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określonych m.in. w:
   5. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, dalej: „RODO”);
   6. ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „UODO”);
   7. ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 24.06.2017, dalej: „UŚU”);
   8. ustawie z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2017.1049 t.j. z dnia 30.05.2017; dalej: „UPPP”);
   9. ustawie z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 19.01.2018, dalej: „UGH”).
   10. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą polityką prywatności RD IMPEX GROUP. Dalsze użytkowanie Serwisu oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności RD IMPEX GROUP i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.
   11. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
   12. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Przetwarzanie danych osobowych
   1. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Portali zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portali oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
   2. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.
   3. W celu rejestracji internetowego konta Użytkownika przetwarzamy dane osobowe w zakresie pseudonimu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, płci, numeru konta bankowego, kopii i numeru dowodu tożsamości, obywatelstwa oraz numeru PESEL.
   4. W celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących naszych usług możemy przetwarzać dane osobowe w zakresie adresu e-mail i numeru telefonu. Przetwarzanie to opiera się o zgodę udzieloną podczas procesu rejestracji. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody. Dane przetwarzane w celach marketingowych Administratora drogą elektroniczną lub telefoniczną będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
   5. Informacje niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
   6. Dane osobowe pozyskane w celu kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
   7. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia świadczenia Usług.
  3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
   1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Użytkownika, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Portalach lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.
   2. RD IMPEX GROUP dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
    1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
    2. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
    3. adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
    4. prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
    5. w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),
    6. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
   3. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć Usług na rzecz Użytkownika. W związku z charakterem niektórych Usług dostępnych w Portalach, Użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych osobowych wskazany będzie na odpowiednich stronach Portali.
   4. Dane osobowe, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskiwane są gdy Użytkownik odwiedza serwisy RD IMPEX GROUP (także, jako użytkownik niezalogowany). Przetwarzane są w następujących celach:
    1. w celu udostępniana treści gromadzonych w serwisie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
    2. w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;
    4. w celach marketingowych naszych oraz innych podmiotów.
   5. Aktywność w serwisie, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych oraz poprzez skrypty analityczne. Z tych danych RD IMPEX GROUP korzysta przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych. W powyższym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
   6. RD IMPEX GROUP może powierzyć przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom lub osobom, które przetwarzają dane osobowe użytkowników na potrzeby RD IMPEX GROUP, zgodnie z Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich właściwych środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
   7. Dane osobowe i eksploatacyjne użytkowników mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj: (a) podmiotom zewnętrznym prowadzącym badania statystyczne dla RD IMPEX GROUP; (b) podmiotom badającym ruch w Serwisie; (c) kancelariom prawnym i sądom w celu wyegzekwowania należności lub realizacji umowy z użytkownikiem; (d) organom państwowym i organom wymiaru sprawiedliwości, takich jak policja, prokuratura, sądy czy organy regulacyjne – na ich żądanie i tylko w zakresie wymaganym przez prawo w celu ochrony praw RD IMPEX GROUP lub bezpieczeństwa użytkownika, pracowników RD IMPEX GROUP i zasobów RD IMPEX GROUP, ochrony praw i bezpieczeństwa osób trzecich, bezpieczeństwa publicznego (e) operatorom kart kredytowych i dostawcom usług płatniczych na potrzeby realizacji płatności; (f) innym dostawcom zewnętrznym, którym RD IMPEX GROUP powierzył przetwarzanie danych osobowych w związku z utrzymaniem strony www, realizacji umowy lub w celach archiwizacyjnych.
   8. Dane Użytkownika nie są domyślnie przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. W razie przekazania danych odbiorcom w państwach trzecich, RD IMPEX GROUP będzie korzystał ze standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w ramach których ustalono podstawowe gwarancje bezpieczeństwa danych Użytkownika.
   9. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie wiążących RD IMPEX GROUP umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz z zapewnieniem zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę w zakresie przetwarzania tych danych.
   10. RD IMPEX GROUP dopełnia wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych miała ograniczona liczba pracowników, przeszkolonych i świadomych obowiązków związanych z zapewnieniem ich ochrony.
  4. Prawa Użytkowników oraz bezpieczeństwo danych osobowych
   1. Każdemu Użytkownikowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
    1. dostępu do swoich danych osobowych,
    2. sprostowania swoich danych osobowych,
    3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
    4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
    5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
    6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   2. Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawienia i zmiany, oraz w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy do żądania ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych lub usunięcia danych. W związku z przetwarzaniem przez RD IMPEX GROUP danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku aktualizacji swoich danych osobowych Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości zanim jego żądanie zostanie uwzględnione przez RD IMPEX GROUP.
   3. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą oraz prawo do informacji. Wnioski o udzielenie informacji dotyczących przetwarzania danych Użytkownika należy ze względów bezpieczeństwa oraz w celu właściwej identyfikacji Użytkownika składać drogą pisemną na adres siedziby RD IMPEX GROUP.
   4. Dane osobowe są przetwarzane przez RD IMPEX GROUP przez okres konieczny do zrealizowania celów wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności lub przez czas określony przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przez okres potrzebny do wykonania umowy, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, tylko przez czas obowiązywania zgody, którą osoba, której dane dotyczą może cofnąć lub ograniczyć w dowolnym momencie.
   5. RD IMPEX GROUP na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. RD IMPEX GROUP dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
   6. RD IMPEX GROUP podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie RD IMPEX GROUP.
  5. Zmiany Polityki Prywatności
   1. Wszelkie zmiany, które mogą zostać wprowadzone w niniejszej Polityce Prywatności w przyszłości, zostaną przekazane za pośrednictwem uzgodnionych z Użytkownikami kanałów komunikacji. RD IMPEX GROUP Zaleca jednak okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności na wypadek wszelkich zmian, które mogły zostać wprowadzone.
   2. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 11 lipca 2018 r.